ZIEKENHUIZEN OVER HET KEURMERK

"Zeer Waardevol"


Wij zijn als ziekenhuis ontzorgt in het regelen van samenwerkingsafspraken met geboortefotografen. Doordat de stichting het benaderen, screenen van fotografen en opstellen van een overeenkomst voor haar rekening nam, scheelde ons dat veel tijd. Wij hebben de interne gesprekken voor onze rekening genomen en de communicatie hebben we samen opgepakt. We hebben een krachtige en professionele pool van geboortefotografen aan ons kunnen koppelen. We zijn er trots op dat we ook vanuit deze wens van de cliënt kunnen meebewegen en verzekerd blijven dat ons medisch handelen niet wordt gehinderd. Dijklander ziekenhuis

Hoorn

"Prettige samenwerking"


De samenwerking met deze geboortefotografen is zeer prettig en professioneel.

Ze zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen in een ziekenhuis en houden zich goed aan gemaakte afspraken.


Heel fijn dat we hierin aan de wens van ouders tegemoet kunnen komen.J. Hartnett,

Hoofd Kliniek Gynaecologie & Verloskunde en Kindergeneeskunde

Zaans Medisch CentrumWAAROM EEN KEURMERK?


Fotograaf is een vrij beroep en geboortefotograaf dus ook. Dat betekent dat er geen diploma voor vereist is en dat iedereen zichzelf geboortefotograaf mag noemen. Met het toenemen van de bekendheid rondom geboortefotografie, zien we dat ook het aantal geboortefotografen in snel tempo toeneemt.


Er bestaan inmiddels grote verschillen in de wijze waarop het vak van geboortefotograaf wordt uitgeoefend. Naast professionele geboortefotografen, zijn er ook steeds meer fotografen die geboortefotografie op hobbymatige wijze aanbieden, het slechts leuk vinden om het eens te proberen of erger: fotografen die onverzekerd werken! Dat brengt natuurlijk een risico met zich mee.


Aangezien fotograferen in de geboortezorg de meest kwetsbare vorm van fotografie is die wij kennen, is het wenselijk dat de professionele fotograaf zich aantoonbaar kan onderscheiden. Hierdoor is het voor de zorgverlener direct zichtbaar dat zij met een betrouwbaar en serieuze geboortefotograaf te maken hebben.


Daarnaast draagt het keurmerk bij aan de professionalisering van het vak van geboortefotograaf. 

beleid protocol geboortefotografie ziekenhuis geboortezorg verloskunde
beleid protocol geboortefotografie ziekenhuis geboortezorg verloskunde

WELKE VOORDELEN BIEDT HET KEURMERK?

De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel het voeren van een keurmerk voor geboortefotografen. Alle betrokken partijen hebben daar voordeel van; 


  • Een keurmerk voor geboortefotografen draagt bij aan de kwaliteit en de professionaliteit van het vrije beroep van geboortefotograaf,
  • Zorgverleners in de geboortezorg kunnen op basis van het getoonde keurmerk er van uit gaan dat, met het toelaten van een professioneel geboortefotograaf binnen hun organisatie, het medische handelen niet wordt gestoord. Ook kunnen zij er van uit gaan dat een keurmerkdragend fotograaf respect heeft voor de privacy van het personeel, bij het in beeld brengen van een geboorte. Dit biedt zorgverleners mogelijkheden om beter aan te kunnen sluiten bij de wens(en) van cliënten,
  • (Aanstaande) ouders kunnen op basis van het getoonde keurmerk er vanuit gaan dat de fotograaf kundig is op het gebied van (en kennis heeft over) fotografie, het geboorteproces en het in beeld brengen daarvan.

WAT KAN DE STICHTING VRIJBLIJVEND BIEDEN AAN ZORGVERLENERS?


  • Ondersteuning bij het opstellen van beleid rondom geboortefotografie.


  • Een toolkit speciaal voor ziekenhuizen met een stappenplan en noodzakelijke documenten, zoals werkafspraken, protocollen en een juridisch getoetste samenwerkingsovereenkomst.


  • Het bieden van hulp bij het benaderen en/of screenen van geboortefotografen.


  • Een informatiepunt waar u terecht kunt met al uw vragen over (het invoeren van) geboortefotografie.


  • Ontzorging en tijdwinst.


  • Een pool van professionele fotografen die zélf zorg dragen voor hun erkenning. Zorgverleners hoeven zelf geen keurmerk te behalen.
beleid protocol geboortefotografie ziekenhuis geboortezorg verloskunde
GEBOORTEFOTOGRAFIE BINNEN DE GEBOORTEZORG


Geboortezorgverleners hebben regelmatig te maken met nieuwe trends en wensen van ouders die niet horen bij de medische zorgverlening, maar die wel meekomen de verloskamer in. Daar grip op houden en regie op voeren is een hele uitdaging. En deze uitdaging past eigenlijk niet binnen het takenpakket en de beschikbare tijd. Hoe ga je daar nu goed mee om, wanneer je wel wilt meebewegen met de wens van de cliënt? Een van deze trends is die van de geboortefotograaf.


Het maken van foto's tijdens de geboorte van een kindje is er al zolang het voor een particulier mogelijk is om met een eigen camera foto's te maken. Vaders en verpleegkundigen staan al meerdere generaties de komst van nieuw leven vast te leggen. Het professioneel in beeld laten brengen van de geboorte van je kindje, door een onafhankelijk geboortefotograaf is erg in opkomst. Dit is een hele mooie en waardevolle ontwikkeling. De aanstaande vader, kan bezig zijn met vader worden. De verpleegkundige kan zorg verlenen en de fotograaf maakt de foto's, daar hoeft niemand anders bij stil te staan.


Maar het is ook eng. Want ineens staat er een derde partij in de verloskamer of op de OK. En deze persoon heeft een opdracht; het in beeld brengen van de geboorte voor ouders. Houdt deze persoon daarbij wel rekening met de privacy van aanwezig personeel? Heeft deze persoon kennis van het geboorteproces en zorgt zij ervoor dat het medisch handelen tijdens de geboorte ongestoord kan plaatsvinden? Terechte zorgen!


Als Stichting Keurmerk Geboortefotografie willen wij deze zorgen van u overnemen. Wij verlenen een erkenning aan geboortefotografen, wanneer zij voldoen aan criteria op het gebied van ondernemerschap en fotografie, maar ook op het gebied van houding in de geboortezorgomgeving. Wanneer een fotograaf een keurmerk van ons draagt, hebben zij aangetoond kennis te hebben van fotografie, het in beeld brengen van het geboorteproces en de plek die zij hebben in de verloskamer of op de OK.

Wilt u meegaan in de wens van uw cliënt, dan kunt u aan de geboortefotograaf die wordt aangedragen om het keurmerk vragen.


Wanneer jullie cliënt kiest voor een geboortefotograaf, is dat in veel gevallen omdat de foto's van grote waarde zijn bij/voor de verwerking van de geboorte van hun kindje. Het zou daarbij niet uit moeten maken of je thuis, poliklinisch of op de OK (gentle of spoed sectio) bevalt. Maar een fotograaf "toegang" verlenen tot de OK vraagt nog net iets meer organisatie dan alleen vragen om een keurmerk. Dat vraagt samenwerking, tussen de afdeling verloskunde, anesthesie, OK personeel, communicatie en de fotografen. Onze stichting kan jullie in dit proces volledig ondersteunen en werkzaamheden van jullie overnemen.


Wij hebben bij verschillende ziekenhuizen dit proces kunnen begeleiden en willen dat zeker ook voor u doen. Zo hebben wij een toolkit speciaal voor ziekenhuizen met een stappenplan en noodzakelijke documenten (zoals werkafspraken, protocollen en een juridisch getoetste samenwerkingsovereenkomst). Ook kunnen wij vergaderingen en bijeenkomsten over dit onderwerp organiseren of bijwonen om onze kennis met u te delen. En uiteraard screenen wij de fotografen, waardoor u er vanuit kunt gaan dat de fotografen met wie u een samenwerking aan gaat bekend zijn met protocollen en fotograferen in een zorgsetting. U hoeft niet nogmaals te toetsen en te selecteren.


Wilt u hierover verder met ons gesprek klik dan hier


Wist je dat...


...onze organisatie is aangesloten bij ENCA Nederland?


ENCA Nederland is de Nederlandse afdeling van The European Network of Childbirth Associations.

In Nederland wordt ENCA gevormd door afgevaardigden van organisaties die werkzaam zijn in het brede veld van de zorg rondom de geboorte, zoals o.a. de KNOV, de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen en Samen Bevallen.

WIJ HELPEN UW ORGANISATIE GRAAG VRIJBLIJVEND OP WEG. NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT MET ONS OP.

beleid protocol geboortefotografie ziekenhuis geboortezorg verloskunde

MET ERKENDE FOTOGRAFEN LOOPT UW ORGANISATIE ZO MIN MOGELIJK RISICO.

Geboortefotografen met een keurmerk verstaan hun vak, zijn geregistreerd ondernemer, voldoen aan wet- en regelgeving en werken op contractbasis. Zij werken bovendien met geschikt materiaal, doen aan deskundigheidsbevordering en zijn goed verzekerd m.b.t. hun werkzaamheden.


Erkende geboortefotografen zorgen tevens dat zorgverleners hun werkzaamheden ongehinderd uit kunnen voeren. Zij hebben kennis van veiligheids- en hygiënerichtlijnen en houden rekening met de privacy van ziekenhuis en (geboortezorgverleners.